Zadania


Biuro Obsługi Izby   (BOI)

Zakres obowiązków Dyrektora  BOI

 

Dyrektor Biura Obsługi Izby realizuje zadania związane z prowadzeniem Biura Obsługi Izby.

 

Zarząd OIGN ustalił dla dyrektora Biura Obsługi Izby następujący zakres obowiązków:

 

  1. Dyrektor BOI podlega bezpośrednio Zarządowi OIGN.
  2. Dyrektor BOI kieruje bieżąca działalnością Izby ściśle współdziałając z Prezesem OIGN.
  3. Dyrektor BOI realizuje zadania określone dla BOI.
  4. Dyrektor BOI odpowiada za należyte, rzetelne i terminowe wykonywanie tych zadań.
  5. Dyrektor BOI współdziałając z Prezesem OIGN kieruje pracami BOI.
  6. Dyrektor BOI w porozumieniu z Prezesem OIGN ustala zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla osób pracujących na rzecz
  7. Dyrektor BOI w porozumieniu z Prezesem OIGN dokonuje obsady kadrowej do realizacji poszczególnych zadań.
  8. Pracownicy pracujący na rzecz BOI podlegają bezpośrednio Dyrektorowi BOI.
  9. Dyrektor BOI w porozumieniu z Prezesem OIGN ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników za pracę na rzecz BOI.