Misja i Wizja


OIGN

            INFORMACJA OGÓLNA

                                                            

 

 Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami powstała 22 października 1992 roku, a została oficjalnie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w Gdańsku 30.04.1993 roku jako organizacja krajowa skupiająca ponad 100 jednosteki gospodarczych zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi / komunalnymi, spółdzielczymi oraz zakładowymi / oraz zajmującymi się całokształtem usług komunalnych / wielobranżowe zakłady komunalne/.

 

Statut Izby zakłada następującą strukturę władz Izby:

– Walne zgromadzenie

–  Zarząd    (7 – osobowy)

–  Komisja Rewizyjna  (3 – osobowa)

 

Misja OIGN

 

Głównymi celami i zadaniami Izby są:

 

– stałe dążenie do podnoszenia jakości zarządzania, wg norm europejskich

– prowadzenie doradztwa merytorycznego i organizacyjnego

– pośrednictwo w wymianie doświadczeń między członkami

– szkolenie specjalistyczne / w różnych formach /

– certyfikacja osób w zawodach „zarządca nieruchomości” i „administrator nieruchomości”.

– koordynacja w zakresie przebiegu procesu informatyzacji zarządzania nieruchomościami

– pośrednictwo przy ubezpieczeniach majątkowych.

 

 

Wizja realizacji misji.

 

Zadania statutowe Izba prowadzi za pośrednictwem Biura Obsługi Izby.,

Działalność w terenie skupia się w agendach terenowych zlokalizowanych w różnych regionach.:

 

Każda z agend prowadzona jest przez Koordynatora – Specjalistę  terenowego, najbardziej doświadczonego zarządcę. Spotkania okresowe agend odbywają się wg potrzeb i mogą być kolejno u poszczególnych członków agend. Dwa razy do roku /maj, wrzesień/  organizowane są narady plenarne połączone  z dyskusją panelową na tematy interesujące aktualnie większość członków.

Biuro Obsługi Izby wydaje czasopismo – miesięcznik ”Zarządca-Doradca” redagowane na podstawie materiałów nadesłanych przez członków Izby.

 

Tylko członkowie Izby mają zabezpieczoną prenumeratę tego czasopisma i dostęp do jego wersji internetowej.

 

Członkostwo w Izbie wiąże się z opłaceniem składek. Nie pobieramy wpisowego. Wielkość składek ustalana jest w zależności od ilości administrowanych lokali.

 

Członkowie Izby oprócz niewymiernych efektów przynależności uzyskują efekty wymierne:

 

– upust przy zakupie programów komputerowych do 50 %

– możliwość udziału w szkoleniach specjalistycznych i praktykach zawodowych organizowanych

przez Biuro Obsługi

– możliwość sprawdzenia sprzętu specjalistycznego i nowych technologii po koszcie własnym

– nieodpłatne demonstracje sprzętu i systemów  komputerowych

– możliwość nieodpłatnej reklamy na łamach czasopisma Izby

– nieodpłatne doradztwo merytoryczne /opinie, ekspertyzy, wyjaśnienia/.

 

Izba dla swoich członków wdrożyła i utrzymuje i doskonali od 2013 roku  jedyny w kraju grupowy system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

.

Członkostwo w Izbie ustaje o ile:

 

– członek nie zapłaci rocznej składki

– stwierdzono działanie sprzeczne z interesem Izby

 

Za naszym pośrednictwem ponad 5000 osób uzyskało Państwową Licencję zarządców nieruchomości. Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do ustalenia właściwych zasad współpracy z dostawcami mediów komunalnych /zarządca działa na rzecz dostawcy na zasadach pośrednictwa, właściciel nieruchomości, lokalu płaci za niepłacących/. Zamierzamy uruchomić arbitraż zawodowy dla firm zarządzających nieruchomościami.